Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala food365.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk food365.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto food365.lv pakalpojumus.
2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Fish Processing”, reģistrācijas Nr. 41203045042, juridiskā adrese Bauskas iela 58, kab.220, Rīga, LV1004.
3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas food365.lv vai izmanto citus food365.lv pakalpojumus. Izmantot food365.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties food365.lv.
5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces food365.lv, Noteikumos paredzētajā kārtībā un veic apmaksu par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.
6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces food365, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces food365. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties food365, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
9. Ievērojot food365 sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos food365.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto food365.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt food365.lv darba stabilitātei vai drošībai.
11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt food365.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Reģistrācija un personas datu apstrāde

12. Lai varētu izmantot food365.lv un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
13. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
14. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.
15. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās risku Pircēja vārdā food365.lv interneta veikalam, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras food365.lv interneta veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta food365.lv, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja food365.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas food365.lv tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti food365.lv interneta veikalā.
16. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati food365.lv tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
17. Ja Pircējs izmanto food365.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot food365.lv un izmantojot tā pakalpojumus.
18. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus food365.lv pakalpojumus.
19. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.
20. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot food365.lv administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
21. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
22. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas food365.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar food365.lv Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar food365.lv Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar food365.lv Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar food365.lv Privātuma politiku.
23. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar food365.lv Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

24. Preču un pakalpojumu cenas food365.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% 
25. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā pilnīgu precīzu atbilstību.
26. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu pasūtījuma veikšanas brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV62RIKO0002930343381, Luminor Bank AS , Paysera 
 līdz ar pasūtījuma izveidošanu. Pasūtījums skaitās pieņemts tikai ar brīdi, kad Pircējs ir veicis maksājumu Pārdevējam savā internetbankā.
27. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
28.Ja pasūtījums ir anulēts, Pārdevējs Pircējam 3 dienu laikā atgriež samaksāto naudu, ja tāda ir ienākusi Pārdevēja kontā.
29. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav. 
30. food365.lv piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas.

Preču saņemšana un piegāde

31. Pasūtījums tiek apstrādāts nākamajā dienā pēc maksājuma saņemšanas. Pircējs pasūtījumu var izņemt Bauskas ielā 58, kab. 220, Rīga, LV1004
Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
32. Visu food365.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to  pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet food365.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
33. Pārdevējs neatbild par to, ka food365.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām food365.lv ir ilustratīva nozīme.
34. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

35. Mēs rūpējamies, lai Jūs saņemtu drošu un kvalitatīvu produktu, tēpēc nodrošinām preces atbilstību LR un ES normatīvajiem aktiem.
Iegādātās pārtikas preces netiek pieņemtas atpakaļ.
Gadījumā, ja Jums tomēr ir piegādāta neatbilstošas kvalitātes prece (piem. būtiski bojāts oriģinālais iepakojums), lūdzam 14 dienu laikā no preces saņemšanas sazināties ar mums, nosūtot informāciju uz info@bfp.lv, lai informētu par preces trūkumiem un rastu iespēju novērst nepilnības.

Beigu noteikumi

36. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
37. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
38. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.